Word Press.com the Mandarin Han Yu pinyin(7)


Image

 

以下有3 1段不同類別的漢語配詞,你能用普通話準確讀出來嗎?

Here are 3 1 sections with different categories of Chinese words,

Can you to use of Mandarin accurately to read out of it?

(1)

八百標兵奔北坡,
砲兵並排北邊跑。
砲兵怕把標兵碰,
標兵怕碰砲兵炮。

 

Eight hundred pacesetter toward the North Slope,

Artillery ran north side by side.

Artillery afraid to

touch the pacesetter ,

Pacesetter afraid to

encounter artillery’s

cannon.

bā bǎi biāo bīng bēn běi pō ,

pào bīng bìng pái běi biān pǎo 。

pào bīng pà bǎ biāo bīng

pèng ,

biāo bīng pà pèng pào bīngpào 。

(2 )

西施死時四十四,四十四時西施死。

 

44 beauties xī shī

Dead.

44 beauties xī shī

Dead.

 

xī shī sǐ shí sì shí sì , sì shí sì shí xī shī sǐ

(3)屈臣氏藥房

 

Watson’s Pharmacy

qū chén shì yào fáng

(4)謝瑞麟金鋪

 

TSL goldsmith

xiè ruì lín jīn pū

(5)墨西哥

 

Mexico

mò xī kē

(6)莫斯科

 

Moscow

mò sī kē

(7)里約熱內盧

 

Rio de Janeiro

li yuē rè nèi lú

(8)委內瑞拉

 

Venezuela

wěi nèi ruì lā

(9)牡丹花

 

peony

mǔ dān huā

(1 0)牡蠣

 

oyster

mǔ lì

(1 1)頭髮

 

hair

tóu fà

(1 2)法庭

 

court

fǎ tíng

(1 3)履歷

 

curriculum vitae

lǚ lì

(1 4)旅行

 

travel

lǚ xíng

(1 5)逝世

 

die

shì shì

(1 6)事實

 

fact

shì shí

(1 7)一打

 

dozen

yì dá

(1 8)一沓

 

stack

yì dá

(1 9)乞丐

 

beggar

qǐ gài

(2 0)氣概

 

mettle

qì gài

(2 1)那裏

 

There

nà lǐ

(2 2)哪裏

 

Where

nǎ li

(2 3)煞車

 

to stop a vehicle

by applying the

brakes

shā chē

(2 4)剎車掣

 

emergency brake

shā chē chè

(2 5)扇動

 

fan

shān dòng

(2 6)煽動

incite

shān dòng

(27)降價

to reduce price

jiàng jià

(28)漲價

to raise the price

zhàng jià

(29)老虎

a tiger

lǎo hǔ

(30)蝴蝶

a butterfly

hú dié

(3 1)一棵樹

a tree

yì kē shù

(3 2)一顆珍珠

a pearl

yì kē zhēn zhū

 

如果你不能全部準確的用普通話把這些配詞讀出來,但是,你又必須要說出發音準確的普通話,你可能是一名教師、一名正在準備考試的學生或者準備前往中國就業的人,那麼,只有學習漢語拼音。

If you are not fully accurate to say it in Mandarin, however,

You need to speak accurate pronunciation of Mandarin. You may

Be a teacher or a student preparing for the exam or employment of people ready to go to China. Well, only to learn pinyin.

 

有關(yī)的補充說明:

For (yī) Supplementary

Explanation:

(1)如果(yī)作為電話、房間或汽車號碼時,(yī)在口語中,常讀(yāo)

If (yī) as a telephone, room or car numbers, (yī) in the

spoken language, often read (yāo)

  1. 我家的電話號碼是:2114361

My home phone number is: 2114361

wǒ jiā de diàn huà hào mǎ shì : èr yāo yāo sì sān liù yāo

2 . 我住在六一一號房間。

I live in sixty-one One room.

wǒ zhù zài liù yāo yāo hào fáng jiān

3 . 乘搭七一一公共汽車可以到達動物園。

Take seven hundred eleven buses can reach the zoo.

chéng dā qī yāo yāo gōng gòng qì chē kě yǐ dào dá dòng wù yuán 。

(2)在北京地區,(yī)字有一種特別的用法即省略後面量詞的用法:例如

 

In the Beijing area, (yī)

usage of the word has a

special omitting behind

quantifier usage: for

example:

1 . 門口兒有一車,車裏有一老頭兒,一老太太,和一狗。

Outside there is a car, the car has an old man,

a woman, and a dog.

mén kǒu ér yǒu chē , chē lǐ

yǒu

lǎo tóu r , lǎo tài tài , hé

gǒu 。

2 . 他右手拿一汽球,左手拿一蘋果,嘴裏哼一歌,還騎一自行車。

His right hand holding a

balloon, left hand holding

an apple, humming a song,

riding a bike

 

tā yòu shǒu ná qì qiú , zuǒ

shǒu ná píng guǒ , zuǐ lǐ hēng gē ,

hái qí zì xíng chē

3 . 他過一馬路,上一山坡,拐一彎兒,進一小門兒。

He crossed a road, climbed a hill, transfer to a

roundabout, walk through

a door.

tā guò mǎ lù , shàng shān

guǎi wān ér , jìn xiǎo mén ér

親愛的同學、朋友們,「學無前後,達者為先」,讓我們為這一句富於哲理的說話,亙相共同勉勵!

Dear students, friends, “Learning without front and rear, reached by first". Let us handle this one ancient philosophy statement, of mutual encouragement

我的「漢語拼音」教學影片原本計劃將在2013年7月下旬在You Tube 出現,但是,由於教學課本尚在編寫階段,我想,有可能會延期到2013年8月下旬,到時請前往:

My “Pinyin" instructional videos originally planned to end in July 2013 appeared in You Tube, but because of school textbooks still in stages of preparation, I think, there may be postponed until the end of August 2013, when go :

WWW.YouTube.Com/user/mastertsang1

廣告

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: